Bolagsordning

Bolagsordning Söder Sportfiske AB

antagen vid extra bolagsstämma 24 juni 2021

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Söder Sportfiske AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva handel med sportfiskeutrustning, outdoor och marinelektronik, utföra fiskeguidning samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 748 000 kronor och högst 2 992 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 7 480 000 och högst 29 920 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 10. Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman. Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen som PDF