Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt Söder Sportfiskes bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Söder Sportfiskes webbplats. Att kallelse till bolagsstämma har skett, ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma 2024

Årsstämma i Söder Sportfiske AB (publ) hålls den 7 maj 2024.

Kommuniké från årsstämma 2024 - Söder Sportfiske AB

Stämmoprotokoll 2024 - Söder Sportfiske AB

Fullmaktsformulär årsstämma 2024 - Söder Sportfiske AB

Kallelse till årsstämma 2024 - Söder Sportfiske AB

Poströstningsformulär årsstämma 2024 - Söder Sportfiske AB

Årsredovisning 2023

Styrelsens förslag till beslut och motiverat yttrande avseende vinstutdelning

Bolagsstämma 2023

Årsstämma i Söder Sportfiske AB (publ) hålls den 2 maj 2023.

Kommuniké från årsstämma 2023 - Söder Sportfiske AB

Stämmoprotokoll 2023 - Söder Sportfiske AB

Fullmaktsformulär årsstämma 2023 - Söder Sportfiske AB

Kallelse till årsstämma 2023 - Söder Sportfiske AB

Poströstningsformulär årsstämma 2023 - Söder Sportfiske AB

Årsredovisning 2022

Bolagsstämma 2022

Årsstämma i Söder Sportfiske AB (publ) hålls den 10 maj 2022.

Kommuniké från årsstämma 2022 - Söder Sportfiske AB

Stämmoprotokoll 2022 - Söder Sportfiske AB

Fullmaktsformulär årsstämma 2022 - Söder Sportfiske AB

Kallelse till årsstämma 2022 - Söder Sportfiske AB

Poströstningsformulär årsstämma 2022 - Söder Sportfiske AB

Årsredovisning 2021